By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Is é misean na hOifige Achomharc Talmhaíochta seirbhís achomharc talmhaíochta neamhspleách, inrochtana, cothrom, éifeachtúil agus tráthúil a sholáthar d’iarratasóirí scéime a dhéanann achomharc in aghaidh cinntí arna n-eisiúint faoi scéimeanna ainmnithe na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus tacú leis an seachadadh, trí bhallraíocht. agus tacaíocht riaracháin, don Choiste Achomharc Foraoiseachta, do sheirbhís achomhairc le haghaidh cinntí arna n-eisiúint ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar cheadúnais foraoiseachta, agus chun na seirbhísí sin a sheachadadh ar bhealach cúirtéiseach.

The mission of the Agriculture Appeals Office is to provide an independent, accessible, fair, efficient and timely agriculture appeals service for scheme applicants appealing against decisions issued under designated Department of Agriculture, Food and the Marine schemes, and to support the delivery, through membership and administrative support, to the Forestry Appeals Committee, of an appeals service for decisions issued by the Department of Agriculture, Food and the Marine on forestry licences, and to deliver those services in a courteous manner.